Zespół

Michał Bojanowski (kierownik projektu) – socjolog i adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Główne zainteresowania badawcze koncentrują się na problemach konfliktu i kooperacji i ich analizy przy pomocy teorii gier i analizy sieci społecznych. Publikował na temat modelowania jednoczesnej dynamiki zachowań oraz relacji społecznych, pomiaru segregacji społecznej w sieciach oraz formowania aliansów strategicznych pomiędzy firmami w czasopismach takich, jak Social Networks czy Journal of Mathematical Sociology. Inne zainteresowania to socjologia matematyczna, analiza sieci społecznych, analiza danych, symulacje komputerowe procesów społecznych i statystyka.

Dominika Czerniawska – Socjolog, pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, pisze doktorat w Instytucie Studiów Społecznych UW pod kierownictwem prof. Mirosławy Marody opisujący przemiany w polskim środowisku naukowym; autorka i współautorka badań i pracy z tego zakresu (Diagnoza mobilności instytucjonalnej i geograficznej osób ze stopniem doktora w Polsce, Wdrożenie i promocja “otwartego dostępu” do treści naukowych i edukacyjnych) oraz badań związanych ze społecznymi kontekstami funkcjonowania nowych technologii (Między alienacja a adaptacją: Polacy w wieku 50+ wobec internetu;  Zaradność w sieci. Diagnoza kompetencji medialnych Polaków)

Wojciech Fenrich – absolwent socjologii i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UW. Obecnie pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Interesuje się społecznymi aspektami publikowania w nauce oraz otwartą nauką. Współpracował m.in. z Instytutem Spraw Publicznych, Fundacją Nowoczesna Polska, UPC Polska czy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koordynator i jeden za autorów polskiego przekładu książki Petera Subera “Otwarty dostęp“.

Tadeusz Krauze

Bartosz Chroł – absolwent metod ilościowych w ekonomii na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie, w ramach projektu RECON, napisał pracę magisterską na temat prognozowania połączeń w sieci współpracy pomiędzy naukowcami (plakat). Ponadto absolwent studiów licencjackich z matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się analizą danych, modeli sieci społecznych i statystyką, entuzjasta R-a.